نتیجه مطالعه و تحقیقات دانشمندان و روان شناسان رفتاری بی شباهت به قطعه شعری که دروتی لانولت سروده است، نیست که:
کودکی که زندگی را با کینه توزی می گذراند، ستیزه جویی می آموزد
کودکی که زندگی را با تمسخر می گذراند، شرمساری می آموزد
کودکی که زندگی را با انتقاد می گذراند، محکومیت می آموزد
کودکی که زندگی را با ترس می گذراند، تشویش می آموزد
کودکی که زندگی را با حسادت می گذراند، نفرت می آموزد
کودکی که زندگی را با تحمل مشقات می گذراند، شکیبایی می آموزد
کودکی که زندگی را با ترحم به خود می گذراند، تأسف می آموزد
کودکی که زندگی را با تشویق می گذراند، اعتماد به نفس می آموزد
کودکی که زندگی را با امنیت می گذراند، ایمان می آموزد
کودکی که زندگی را با مورد پذیرش بودن می گذراند، عشق و محبت می آموزد
کودکی که زندگی را با انصاف می گذراند، عدالت می آموزد
کودکی که زندگی را با شرافت می گذراند، حقیقت می آموزد
کودکی که زندگی را با دوستی می گذراند، می آموزد که «دنیا مکانی زیبا برای زیستن است..